• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

مراحل توجیه طرح فنی و اقتصادي در یک نگاه

نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیري هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن داراي محصولات یا

خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود )گوناگونی می باشد که هدف از اجراي آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است .براین اساس پس از

شناسایی بازارهاي مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردي که در مطالعات بازار

طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهاي مختلف در کشور و همچنین پیش

بینی این موارد در طی سالهاي آتی می باشد.

- مطالعه در خصوص نحوه گرفتن مجوزها 

- مطالعه در خصوص تعیین سرمایه مورد نیاز 

- مطالعه در خصوص شکل گیري سازمان و شرکاء 

- مطالعه در خصوص منابع مالی و سخت افزاري و نرم افزاري 

- مطالعات فنی طرح 

- مطالعات بازار یابی طرح 

مطالعات فنی طرح :

در بررسی هاي فنی ابتدا مکان سنجی ومتعاقب آن پس از بررسی هاي لازم در ویژگی هاي محصول و همزمان روش هاي مختلف تولید (محصول)، مناسب

ترین تکنولوژي که با فرهنگ کاري و توانایی هاي بالقوه صنعت تناسب داشته باشد انتخاب و پیشنهاد می گردد.

- مکان یابی طرح ( شامل مواد اولیه، نیروي انسانی، بازار، قوانین و مقرارت،تسهیلات زیربنایی و اقلیم) 

- مشخصات محصول (شامل اجزاي تشکیل دهنده، استاندارده ها) 

- انتخاب تکنولوژي (نحوه انتقال فناوري، عوامل موثر در انتخاب تکنولوژي و...) 

- انتخاب روش تولید محصول 

- برآورد تقاضاي تامین نشده 

- انتخاب ظرفیت طرح (ظرفیت متناسب با بازار هدف و تکنولوژي ، ظرفیت متناسب با نیاز اقتصادي و تامین منابع مالی و..) 

- مشخصات فنی طرح (مشخصات فرایند تولید ، ظرفیت انتخابی، مشخصات محصول و...)

مطالعات بازار :

تجزیه و تحلیل بازار، مطالعه اي حساس و مهم براي تعیین دامنه سرمایه گذاري، برنامه تولید، ظرفیت کارخانه و فن آوري مورد نیاز بوده و در پاره اي از موارد

می تواند در تعیین محل اجراي طرح نیز نقش بسزایی را ایفا نماید .پس از بررسی محصول، تقاضاي بالفعل و یا بالقوه که قابل تامین باشد مورد ارزیابی قرار

گیرد . درمرحله بعد به جهت اینکه مبحث رقبا در تعیین شناخت و اندازه بازار هدف تاثیر گذار ا ست به ترتیب مورد مطالعه قرار گیرد ونهایتاً برنامه بازاریابی

ارائه شود.

- اهداف و استراتژیهاي کلان سرمایه گذاري 

- اهداف پروژه (تشریح ماموریت ها و قلمرو فعالیت، تعیین اهدف د ر قالب ملاحضات اقتصادي) 

- شناخت محصول ( کالاي مصرفی، نیاز و خواسته، روش تولید و...) 

- رقابت (رقابت مستقیم و غیر مستقیم در بازار، تجزیه و تحلیل رقبا، برتري ما نسبت به رقباو...) 

- برآورد تقاضاي برآورد نشده 

- تعیین بازار هدف( تشریح روش مطالعه بازار ، اندازه نسبی بازار،ویژگی هاي بازار هئق، موقعیت در بازر هدف و ...) 

- برنامه ریزي بازار یابی ( استراتژي قیمت، محصول ، توزیع، تبلیغات و ورود به بازار)

تعیین سرمایه مورد نیاز

- تعیین سرمایه ثابت 

- تعیین سرمایه در گردش 

محاسبات مالی

- تهیه برنامه اجرایی از سال صفر تا زمان بهره برداري 

- تهیه برنامه اجرایی از زمان بهره برداري تا یک بازه زمانی مشخص 

- محاسبه قیمت تمام شده محصول و... 

طرق تامین مالی و اطلاعات تسهیلات مالی

تامین منابع مالی :براي اجراي طرح از روش هاي ذیل پیش بینی شود:

- سرمایه مجري طرح 

- تسهیلات بلند مدت 

- شراکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی 

- تسهیلات اعطایی دولت 

محاسبات اقتصادي

- تجزیه و تحلیل سود و ضرر ، 

- محاسبه جریان نقدي تا زمان اجرا

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105