• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

آشنایی با همه ابعاد طرح توجیهی (از سیر تا پیاز یک طرح تجاري یا همان طرح توجیهی)

کسب وکار :

بخش اصلی و اول طرح شما به جزئیات مربوط به کسب وکار مربوط می شود. این بخش را با خلاصۀ یک صفحه اي در تشریح عناصر اصلی کسب وکار خود

آغاز کنید. سپس بخش هاي مختلف ذکر شده در خلاصه را شرح وبسط دهید. از سیستم کلید واژه ها استفاده کنید. تمامی موضوعات مربوط به کسب

وکارخود را که به نظر شما منطقی می آیند ذکر کنید. اطلاعات مربوط به صنعت (بطور کلی ) و کسب وکارخود را (بطور اخص ) ذکر کنید. مطالب را به صورت

مستقل ذکر کرده و پیش بینی هاي خود را با داده هاي بخش اسناد توجیه کنید.

ساختار قانونی :

دلایل انتخاب ساختار قانونی موردنظر خود را ذکر کنید. اگر ساختار کسب وکار شما مالکیت شخصی است می توانید مجوز فعالیت خود را ضمیمه کنید.

اگر ساختار انتخابی کسب وکارشما مشارکت است نسخه اي از توافق نامۀ همکاري و مشارکت را به بخش اسناد اضافه کنید. توافق نامۀ شما باید شرایط

مربوط به کناره گیري شرکا و انحلال را در بر داشته باشد. در این توافق نامه باید نحوة توزیع سود و مسئولیت مالی هر ضرري موجود باشد. دلایل مربوط به

انتخاب این شرایط در توافق نامه را تشریح کنید. اگر شرکتی تاسیس کرده اید علت انتخاب این شکل قانونی و نحوة عملکرد در ساختار شرکتی را تشریح

کرده و نسخه اي از مجوزها و اساسنامه را به بخش اسناد اضافه کنید.

اگر قصد دارید ساختار قانونی را در آینده تغییر دهید پیش بینی هاي مربوط به علت تغییر، زمان تغییر، افراد دخیل و مزیت تغییر براي کسب وکار را توضیح

دهید.

تشریح کسب وکار :

در این بخش از طرح شما کسب وکار خود را به تفصیل بیان می کنید. به پرسش هاي کلیدي مربوط به تاریخچۀ کسب و کار و وضعیت فعلی تان و

پیش بینی هاي آتی مربوط به تحقیق و توسعه پاسخ دهید. دارائی هاي جاري را ذکر کرده و موجودي موجود را از نظر اندازه ، ارزش ، نرخ گردش کار و قابلیت

بازاریابی بیان کنید. روندهاي صنعت را نیز وارد کنید. محصولات خود را از نظر منحصربفرد بودن شرح داده و ذکر کنید چگونه مشتریان از محصول یا

خدمت شما منتفع می گردند. همچنین درمورد اینکه انتظار چه موفقیت هایی را در سه تا 5 سال آینده دارید توضیح بدهید.

محصولات یا خدمات :

توضیح کاملی از محصولات خود از مرحلۀ مواد خام تا اقلام نهایی ارائه کنید. از چه مواد خامی استفاده می کنید، قیمت آنها چقدر است ، عرضه کننده هاي

خود را معرفی کنید، آنها در کجا هستند، چرا آنها را انتخاب کرده اید؟ توضیحات مربوط به هزینه و برگۀ قیمت ها را ضمیمه کنید. می توانید از یک عرضه

کنندة اصلی نیاز خود را تامین کنید اما اطلاعات مربوط به دیگر عرضه کنندگان را نیز ارائه کنید. ذکر کنید چه راهکارهایی براي مقابله با افزایش ناگهانی

سفارش ها یا از دست دادن عرضه کنندة اصلی اندیشیده اید.

ممکن است شنیده باشید که قرض دهنده بدترین حالت را در نظر می گیرد. این بدان معناست که وي می خواهد شما از قابلیت پیش بینی و حل مسائل

بالقوه برخوردار باشید. اندیشیدن به تغییرها و آمادگی براي موارد دور از انتظار براي شما مفید است زیرا می توانید به ادامۀ کار خود امید داشته باشید.

ازطرفی برخی کسب وکار ها موفق نمی شوند و شکست می خورند زیرا در کوتاه مدت موفقیت زیادي کسب می کنند. از اینرو برنامه ریزي براي بهترین حالت

ممکن نیز لازم است . اگر سفارش هاي بسیار زیادي دریافت کردید طرح شما باید داراي اطلاعات کافی براي بکارگیري پرسنل و کارکنان موردنیاز و

عرضه کنندگان دیگر باشد.

اگرارائه دهنده خدمات هستیدشرح دهید که خدمات شما چیست، قابلیت عرضۀ چه چیزي را دارید، چگونه آنرا عرضه می کنید، کار را چه کسی انجام

می دهد و این خدمات در کجا انجام و اجراء می شوند. همچنین ذکر کنید که چرا کارشما یگانه و منحصر به فرد محسوب می شود و چه چیز ویژه اي براي

عرضه به مشتریان خود دارید. اگر محصول و خدماتی را ارائه می کنید که همراه با هم عرضه می شوند آنرا در طرح خود ذکر کنید.

دوباره از کلید واژه ها استفاده کنید. خدمات آتی را که قصد دارید به کار خود اضافه کنید ذکر نمائید. مسائل بالقوه و نحوة رفع آنها را ذکر کنید.

باید تمامی حقوق مربوط به مالک مثل حق کپی رایت، ثبت اختراع یا نام تجاري را در این بخش ذکر کنید.

محل :

اگر محل در طرح تجاري شما مهم است باید در بخش بازاریابی بر آن تاکید کنید. مثلاً اگر فروشگاه خرده فروشی را افتتاح می کنید محل موردنظر با بازار

موردنظرتعیین می شود. اگر تولیدکننده هستید و کالاها و خدمات خود را وسیلۀ حمل کننده هاي متداول و معمول عرضه می کنید محل رابطۀ مستقیم با

بازار موردنظر ندارد و می توانید محل را در بخش کسب وکار تشریح کنید.

می توانید این بخش را با جملاتی مثل شرکت ABC در انباري به وسعت 25000 فوت مربع در خیابان 372 EastMain درBurke

قرار دارد.  

محل به دلیل قابلیت دسترسی به تسهیلات حمل و نقل ، ایمنی خوب ، هزینۀ پائین زمین و مجاورت با عرضه کننده ها انتخاب شده است شروع کنید.

حال دلایل مربوط به انتخاب محل را تشریح کرده و توضیحات فیزیکی مربوط به دلایل خود را ذکر کرده و نسخه اي از اجاره نامه را ضمیمه کنید. اطلاعات

مربوط به انتخاب محل را ذکر کرده و دیگر محل هاي ممکن را نیز ذکر کنید. می توانید عکس ها، طرح ها نقشه هاي مربوط به محل را نیز در بخش اسناد

بیاورید. براي نوشتن آنالیز محل از عناوین مذکور در ذیل استفاده کنید. تنها عناوینی را ذکر کنید که به کسب کار شما مربوط می شوند.

عناوین مربوط به آنالیز محل :

1 آدرس

2 نام رابط

3 هزینه / فوت مربع

4 سابقۀ محل

5 موقعیت آن نسبت به بازار موردنظر

6 الگوي تردد مشتریان

7 الگوي تردد عرضه کنندگان

8 دسترسی به پارکینگ (شامل دیاگرام )

9 نرخ جرائم در منطقه

10  کیفیت خدمات عمومی

11  توضیحات مربوط به مسیرهاي رفت و آمد (پیاده ) در منطقه

12  فروشگاههاي مجاور و وضعیت تجاري منطقه

13  مقررات مربوط به آن منطقه

14  وجود خدمات همگانی

15  دسترسی مواد خام

16  دسترسی نیروي کار

17  هزینه (اجرت ) نیروي کار

18  دسترسی به محل سکونت کارمندان

19  نرخ مالیات

20  ارزیابی محل از نظر رقابت

مدیریت :

این بخش توضیح می دهد که گردانندگان کسب وکار چه کسانی هستند. اگر شما داراي ساختار مالکیت شخصی هستید در مورد توانایی هاي خود توضیح

داده و شرح حالی از خود ارائه کنید. در مورد بخش هایی که در آن نیاز به کمک دارید صادق باشید و نحوة دریافت کمک را بیان کنید.

اگر کار شما بصورت مشارکتی انجام می شود علت انتخاب شرکا را توضیح دهید و بگوئید آنها چه کمکی به کسب وکار می کنند و قابلیت هاي آنان چگونه با

یکدیگر همخوان و سازگاراست . تجربه ، مهارت ، سابقه در شرح حال آنها ذکر شده و در بخش اسناد آورده می شود. اگر کار شما شرکتی است اطلاعاتی مفصل

مربوط به ساختار شرکت و دفاتر آنرا ارائه کنید. شرح حالی از تمامی مسئولان ارائه کرده و به پرسش هاي زیر در مود آنان پاسخ دهید. آنها کیستند؟ چه

مهارت هایی دارند؟ چرا آنها را انتخاب کرده اید؟ چه مزیتی براي سازمان دارند؟

پرسنل :

در این جا شرحی در مورد اینکه چه کسی کار را انجام می دهد؟ چرا آنها انتخاب شده اند؟ آنها چگونه استخدام می شوند؟ دستمزد آنان چقدر است ؟ آنها چه

کاري انجام می دهند؟ آورده می شود . وظایف و توضیحات شغلی تمامی پرسنل را ذکر کنید. مزیت هاي هر کدام از کارمندان را تشریح کنید. اگر

سفارش هاي زیادي براي محصولات یا خدمات دریافت کنید آیا طرحی براي افزایش پرسنل دارید؟

روش هاي بایگانی :

در این قسمت ذکر می نمایید که از چه سیستم حسابداري استفاده می کنید و چرا چنین سیستمی را انتخاب کرده اید، چه بخش از بایگانی در داخل شرکت

انجام می شود، چه کسی مسئول بایگانی است ، آیا از حسابدار خارجی استفاده می کنید، در این صورت چه کسی در شرکت شما مسئول مطالعۀ گزارشات

مالی و تجزیه تحلیل کردن گزارش هاي ارائه شده توسط حسابدار است ، این مطلب مهم است که نشان دهید حسابدار شما به چه مواردي رسیدگی می کند و

شما در استفاده از گزارشات مالی جهت اعمال تغییرات در شرکت و سود آورترکردن آن چه ابزارهایی در اختیار دارید. بعد از خواندن این بخش وام دهنده از

قابلیت شرکت شما در حفظ سوابق مالی و تغییرات آنها اطمینان پیدا می کند.

بیمه :

بیمه مورد مهمی در هر کسب وکار است . کارهاي خدماتی به تعهد پرسنل ، بیمه کردن کالاهاي مصرفی درزمان حمل و نقل ویا نگهداري در شرکت توجه

دارند. براي نمونه اگر در شرکت از اتومبیلی استفاده می کنید باید در بیمه استفاده از آن ذکر شود. اگر مالک محل کسب و کار خود هستید به بیمۀ ملک

نیاز دارید. برخی کسب وکار ها به وجه الضمان نیاز دارند. ممکن است شرکا خواستار بیمه عمر باشند. لازم است انواع مختلف بیمۀ متناسب با کار خود را در

نظر بگیرید. در این بخش بگوئید چه نوع بیمه اي دارید و چرا آنرا انتخاب کرده اید، محدودة زمانی بیمه چقدر است و بیمه گر چه کسی است . اطلاعات مربوط

به بیمۀ خود را به روز نگهداري کنید.

امنیت :

برطبق گزارش اطاق بازرگانی ایالات متحده بیش از 30 درصد مشکلات کسب و کارها در آمریکا از نادرستی کارگران ناشی می شود. این امر به دزدي کالاها

و اطلاعات مربوط می شود.

لازم است در این بخش مسائل امنیتی مربوط به کار خود را ذکر کنید. مثلاً اگر داده هاي چاپی کامپیوتري را دور می ریزید خردکنندة کاغذ ابزار مناسب و

مقرون به صرفه اي است . مسائل مربوط به کار خود را پیش بینی کنید، اقدامات امنیتی مورد استفاده را تشریح کنید، بگوئید چرا آنها را انتخاب کرده اید و چه

کاري براي شما انجام می دهند. در این رابطه با نمایندة بیمه صحبت کنید. با نصب ابزارهاي امنیتی می توانید هزینه هاي بیمه را کاهش داده و از کسب وکار

خود محافظت کنید.

خلاصه :

تا اینج ا شما تمامی بخش هایی که باید در بخش کسب و کار آورده شوند را تشریح کرده اید. تاکید می شود که در تهیه این قسمت از کلید واژه ها استفاده

کنید، مسائل احتمالی را پیش بینی کنید و راه حل هاي مربوطه را مشخص نمائید. روندهاي صنعت را تجزیه و تحلیل کرده و شرکت خود را براي آینده آماده

کنید. وقتی بخش کسب کار را به پایان رساندید باید به بخش بازاریابی بپردازید.

بازاریابی :

دومین بخش اصلی طرح تجاري شما به جزئیات برنامه بازاریابی مربوط می شود. برنامه بازاریابی خوب در توسعه و موفقیت کسب و کار شما ضروري است .

اطلاعات مربوط به بازار را با تأکید بر بازارهدف موردنظر در این بخش وارد کنید. باید مشتریان خود را مشخص کرده و روشهاي عرضۀ محصولات و خدمات

خود به آنها را تشریح نمایید. در این جا عامل اصلی زمان است . بررسی و عرضۀ برنامه بازاریابی به زمان نیاز دارد اما این زمان ارزش صرف شدن را دارد.

به خاطر داشته باید که به درك روشن و صریحی از خریداران خود، استفاده کنندگان خدمات ، علت انتخاب شرکت شما توسط آنان و نظر آنان در مورد

شرکت خود نیاز دارید.

این بخش را با خلاصۀ یک صفحه اي از عناصر کلیدي برنامه بازاریابی خود آغاز کنید. در بخش زیر هرکدام از موارد ذکر شده در این خلاصه را تشریح

می کنیم . گزارشات ، پیش بینی هاي توجیهی و داده ها را در بخش اسناد بیاورید. روش کلید واژه در اینجا هم مفید است . عناوینی که از نظر شم ا منطقی

هستند باید در این بخش آورده شوند.

بازار هدف :

بازارهدف گروهی از مشتریان است که خصوصیات مشترکی دارند که آنها را از دیگر مشتریان تفکیک می کند. لازم است این مجموعه خصوصیات مشترك

را که باعث می شود آنها مشتري شما باشند تشریح کنید . بگوئید تحقیق بازار خود را چگونه انجام داده اید. منابع و نتایج شما کدامند؟ آمارهاي مربوط به

بازارهدف شما کدامند؟ مشتریان شما در کجا کار و زندگی کرده و از کجا خرید می کنند؟ آیا از محل زندگی خود خرید می کنند یا از محل کار خود؟ آیا

خدمات دهی در منازل مقرون به صرفه و به نفع مشتریان شما است؟

یافته هاي خود را با گزارشات مرکز آمار، پرسشنامه ها و نتایج بازاریابی آزمایشی تطبیقی دهید. بگوئید از نظر منابع، نقاط قوت و ضعف چگونه می توانید به

این بازار سرویس دهید. بر پیش بینی هاي معقول و درست مربوط به اندازة بازار تکیه کنید.

رقابت :

رقابت مستقیم میان شرکتهایی است که محصولات یا خدمات مشابه را در یک بازار عرضه می کنند. رقابت غیرمستقیم میان شرکتهایی است که داراي

محصولات و خدمات مشابه اما در بازارهاي هدف مختلف هستند. لازم است که هر دو نوع رقیب را ارزیابی کنید و نگرشهاي آنان را تعیین کنید. آنان سعی

می کنند در کدام بخش از بازار نفوذ کنند، آیا می توانید به شکل بهتري در همان بازار عمل کنید، آیا می توانید بازار بهتر و بدون رقیبی پیدا کنید؟

براي جمع آوري، سازماندهی و ارزیابی اطلاعات مربوط به رقابت از عناوین مطروحه در ذیل استفاده کنید. آنالیز شما در مورد این اطلاعات به برنامه ریزي

ورود به بازار کمک می کند. تعیین کنید سهم بازار فعلی رقابت چقدر است؟ آیا می توانید این سهم را بدست آورید یا باید جاهاي خالی بازار را پر کنید.

عناوین مربوط به مقوله رقابت :

-1 نام رقبا

-2 محل

-3 محصولات یا خدمات ارائه شده

-4 شیوه هاي توزیع

(عمده فروشی، خرده فروشی، فروشهاي شخصی، فروشهاي شرکتی)

-5 شیوه هاي ترفیع، تبلیغ

-6 ساختار قیمت گذاري

عملکرد(گذشته وحال)

-8 سهم بازار

-9 نقاط قوت

-10 نقاط ضعف

بعد از تکمیل این بخش شما و قرض دهنده از رقبا، محل آنها، محصولات یا خدمات عرضه شده توسط آنها، برنامه رقابت با آنها مطلع خواهید شد.

شیوه هاي توزیع :

توزیع عبارتست از نحوة انتقال فیزیکی محصولات به مشتریان یا عرضۀ خدمات به آنان. توزیع رابطۀ نزدیکی با بازار موردنظر دارد. در این بخش الگوهاي

خرید را مشخص کنید. اگر محصولی را می فروشید آیا مشتریان شما از طریق پست یا بوسیلۀ کاتالوگ خرید می کنند یا اینکه خرید خود را به شکل مستقیم

از فروشگاه انجام می دهند، آیا شما محصول خود را به شکل مستقیم یا از طریق نمایندة تولید کننده می فروشید؟ درصورت حمل محصول چه کسی

هزینه هاي حمل را دریافت می کند و از چه نوع حمل کننده اي استفاده می کنید؟ از کلید واژه ها براي پاسخ دادن به پرسش هاي مربوط به طرح توزیع

استفاده کنید. گزارشات آماري، برگه هاي مربوط به هزینه هاي حمل کننده، قرارداد با نمایندگان تولید کننده یا دیگر اسناد مربوطه را اضافه کنید. اگر کار

شما خدماتی است، آیا خدمات خود را در مغازه عرضه می کنید، آیا خدمات خود را با تماس هاي تلفنی به محل عرضه می کنید، در اینصورت هزینۀ مسافت

طی شده چقدر است، زمان واکنش برنامه ریزي شدة شما براي عرضۀ خدمات موردنیاز مشتري چقدر است؟

مزایا و معایب روشهاي مختلف توزیع را ذکر کرده و دلایل مربوط به انتخاب هر روش را ذکر کنید. مورد بهترین حالت فوق الذکر را به خاطر داشته باشید.

مواردغیرمنتظره را ذکر کنید. مثلاً اگر کارکنان شرکتی که خدمات حمل ونقل محصولات شما را انجام می دهد اعتصاب کنند، شما محصولات خود را چگونه

توزیع می کنید، اگر وانت عرضه کنندة خدمات از کار بیفتد آیا خودروي دیگري در اختیار دارید که به عنوان پشتیبان قابل استفاده باشد؟ جریان کاري

معمول را ذکر کنید.

تبلیغات :

تبلیغات این پیام را به مشتریان شما می رساند که محصول و خدمات شما خوب و مطلوب است. تبلیغات خود را باتوجه به بازار موردنظر تهیه کنید. تحقیق

بازاریابی شما مشخص می کند که کدام کانال تلویزیون، رادیو یا کدام نشریه براي بازار موردنظرمناسب تر است. تبلیغات رقباي خود دراین رسانه ها را ارزیابی

کنید. نسخه هایی از تبلیغات خود مثل بروشور، تبلیغات پستی و توزیعی تهیه کنید. به قرض دهنده بگوئید هزینه هاي تبلیغاتی خود را در کجا صرف

می کنید، چرا این روشها را انتخاب کرده اید، پیام شما چگونه به بازار موردنظر می رسد، رقابت تبلیغاتی شما چه زمانی آغاز می شود، طرح تبلیغاتی شما چقدر

هزینه دارد و از چه نوع فرمتی براي تبلیغ استفاده می کنید.

قیمت گذاري :

ساختار قیمت گذاري شما در موفقیت کسب و کارتان بسیار مهم است و با تحقیق بازار و آنالیز مسائل مالی تعیین می شود. استراتژي بازاریابی اصلی،

قیمت گذاري در دامنۀ بین حداکثر و حداقل قیمت است. سقف قیمت گذاري (حداکثر قیمت) بوسیلۀ بازار تعیین می شود و بیشترین هزینه اي است که

مشتري براي یک محصول یا خدمات پرداخت می کند و بر ارزش درك شده مشتري از محصول یا خدمت مبتنی است.شما باید مشخص نمایید که هزینۀ

رقابت چقدر است، کیفیت محصول یا خدماتی که ارائه می کنید چیست، ماهیت تقاضا چیست و چه آینده اي را پیش بینی می کنید؟ قیمت حداقل پائین ترین

قیمتی است که با آن می توانید محصول یا خدمات خود را عرضه کنید که هزینه هاي شما را تامین کرده و سود قابل قبولی نیز دارد. تمامی هزینه ها را در

نظر بگیرید. مواد خام، هزینۀ سربار دفاتر، حمل و نقل، هزینۀ خودرو، مالیات، بازپرداخت وام و بهره تعدادي از موارد هزینه هستند. کسب و کار سودآور با

قیمت بین حداقل و حداکثر کار می کند. اختلاف میان قیمت ها امکان دادن تخفیف، بدهی ها و برگشت را فراهم می کند.

با فعالیت هاي ترویجی و تشویقی بر ارزش درك و استنباط شده توسط مشتري تاثیر بگذلرید. باید در مورد این مطلب تصمیم گیري کنید که محصولات و

خدمات شما چه چیزي عرضه می کنند که دیگررقبا آنها را عرضه نمی کنند و بعد آنرا به عنوان مزیت منحصر به فرد ترویج کنید.

طراحی محصول :

بسته بندي و طراحی محصول در موفقیت کار شما نقش مهمی بازي می کند. این موارد اولین چیزهایی هستند که به چشم مشتري می آیند. خواسته هاي بازار

موردنظر خود را در طرح نهایی محصول و طراحی بسته بندي در نظر بگیرید. موارد مطلوب را از نظر اندازه، شکل، رنگ ماده و عبارات چاپ شده روي

محصول مشخص کنید. بسته بندي، توجه عمومی را تا حد زیادي به خود جلب می کند. از قوانین مربوط به بسته بندي و برچسب گذاري صحیح استفاده کنید.

از کلید واژه براي پاسخ دادن به پرسش هاي مربوط به طرح محصول و بسته بندي استفاده کنید. طرح ها یا تصاویر (عکسها) را ضمیمه کنید. اطلاعات مربوط

به حقوق مالکیت مثل حق کپی رایت، نشان تجاري یا حق اختراع را اضافه کنید.

زمانبندي ورود به بازار :

زمانبندي درود شما به بازار بسیار مهم است و به تحقیق و برنامه ریزي دقیق نیاز دارد. عرضۀ محصولات و خدمات در زمان ومکان درست بر موفقیت شما

تاثیر بسیار دارد. نحوة دریافت محصول توسط مشتري تحت تاثیر فصل، شرایط جوي و تعطیلات قرار دارد.

محل :

اگر انتخاب محل به بازار هدف ارتباط دارد آنرا در این بخش از طرح تجاري وارد کنید. دلایل انتخاب خود را ذکر کنید. ماهیت همسایگان شما چیست، آیا

این محل با تصویري که از کسب وکار موردنظر دارید منطبق است، در این منطقه رقابت در چه سطحی است، الگوي تردد و رفت وآمد چیست، وضعیت

وشرایط اجاره یا خرید چیست، سابقۀ فعالیت محل موردنظر شما چیست، آیا ظرف چند ماه گذشته شرکتی در این منطقه ورشکست شده است (فعالیت خود

را تغییر داده است)، اگر اینطور است ببینید آیا این امر به محل فعالیت ارتباطی داشته است یا خیر. آیا منطقه اي که قصد دارید طرح خودر ا در آن اجراء

کنید مبناي اقتصادي قوي و محکمی دارد، چه محل هاي دیگري را در نظر گرفته اید؟ اینها پرسش هایی هستند که می توانید آنها را در نظر بگیرید.

روندهاي صنعت :

به تغییرات صنعتی توجه کنید. تکنولوژي جدید محصولات جدیدي را به بازار عرضه می کند که خدمات جدیدي را خلق خواهند کرد. ژورنال هاي تجاري و

گزارش هاي صنعتی منطقۀ خود را مطالعه کنید. نحوة تغییر بازار خود را پیش بینی کرده و آنچه را که می خواهید انجام دهید برنامه ریزي کنید.

اسناد مالی :

هم اکنون آماده هستید تا بخش سوم طرح خود را تهیه کنید. سوابق مالی براي نشان دادن گزارش ها و وضعیت مالی گذشته، حال و آینده (پیش بینی ها) بکار

می روند. در این بخش اسناد اصلی را ذکر می کنیم که باید در طرح تجاري خود وارد کنید. در این بخش هم پروفرماها و هم گزارشهاي مالی واقعی آورده می

شود. اگر این کارها به ترتیب ذیل انجام شوند کار شما ساده تر خواهد شد:

خلاصه اي از نیازهاي مالی :

کاربرد وجوه استقراضی

گزارش جریان تقدینگی (بودجه)

پیش بینی سه ساله

آنالیز سر به سر

گزارش هاي عملکرد واقعی

- ترازنامه ها

- صورت درآمد (سود و زیان)

- کاربرد وام / سابقۀ مالی

خلاصه اي از نیازهاي مالی

اگر براي دریافت وام اقدام می کنید قرض دهنده و سرمایه گذار نیازهاي کاري شما را ارزیابی خواهند کرد. آنها سه نوع سرمایۀ مورد استفاده را به شرح زیر

تفکیک می کنند:

سرمایۀ کاري  براي ارضاء نیازهاي مختلف که باید از طریق سرمایۀ نقدي و در طول سیکل کاري کامل بعدي (معمولاً یک سال) پرداخت شوند بکار می رود.

سرمایۀ رو به رشد  براي ارضاء نیازهائی بکار می رود که باید با سود مربوطه در یک دورة چند ساله پرداخت شوند. اگر به دنبال سرمایۀ روبه رشد هستید

باید نحوة استفاده از سرمایه براي افزایش سود (به حدي که قادر به بازپرداخت وام در مدت چند سال باشید) را نشان دهید.

سرمایۀ مالی  براي ارضاء نیازهاي همیشگی بکار می رود.

با در نظر داشتن موارد فوق باید خلاصه اي از نیازهاي مالی خود تهیه کنید. این سند نشان می دهد که چرا براي دریافت وام اقدام می کنید وبه چه میزان وام

نیاز دارید.

نحوه استفاده از وجوه استقراضی

وام دهنده از شما می خواهد در مورد نحوة استفاده از مبلغی که می خواهید قرض بگیرید گزارشی ارائه کنید. شما باید توضیح دهید که چگونه می خواهید

وجوه استقراضی را خرج کنید. اطلاعاتی در تائید گفته هاي خود ارائه کنید.

باید مطمئن باشید که اطلاعات تائیدکننده به راحتی قابل فهم و بررسی براي مسئول وام دهنده اي که درخواست شما را بررسی می کند می باشد. اگر

اطلاعات شما به شکل درست سازماندهی و مرتب نشده باشد درخواست شما به این دلیل ساده که مواد و مطالب یافت نشدند پذیرفته نمی شود. لازم است

که فهرست مندرجات منظم و مرتبی تهیه کنید.

صورت جریان نقدینگی (بودجه)

گزارش هاي جریان نقدینگی اسنادي هستند که برمبناي پول رایج به طرح تجاري شما معنا و مفهوم می دهند. آنها جریان نقدینگی ورودي و خروجی را در

یک دورة زمانی نشان داده و براي طرح ریزي داخلی بکار می روند. اگر مدتی است که در این زمینۀ کاري فعالیت می کنید می توانید گزارش هاي کاري را

همراه با مقادیر واقعی مربوط به درآمد و هزینۀ سال هاي قبل و تغییرات پیش بینی شدة دورة بعدي ترکیب کنید. اگر شغل جدیدي را شروع کرده اید باید

نیازهاي مالی و پرداخت هاي نقدي خود را مشخص کنید. سود شما در پایان سال به تراز صحیح میان جریان هاي نقدي ورودي و خروجی بستگی دارد.

صورت جریان نقدینگی موارد زیر را مشخص می کند:

 چه زمانی انتظار می رود نقدینگی دریافت شود.

 انتظار می رود چه میزان نقدینگی دریافت شود.

 چه زمانی نقدینگی بایدبراي پرداخت صورتحسابها و بدهی ها بکار رود.

 چه میزان نقدینگی براي پرداخت هزینه ها لازم است.

همچنین این فاکتور به مدیر امکان می دهد تا منبع تغذیۀ مورد نیاز را مشخص کند (یعنی آیا این مبلغ از فروش و خدمات حاصل می شود یا باید آنرا از

جایی قرض گرفت). اطمینان حاصل کنید که در پیش بینی هاي شما مبالغ قابل پرداخت و مدت زمان موردنیاز براي پرداخت توسط مشتري به حساب آورده

شده است. گزارش جریان نقدینگی تنها به معاملات نقدي حقیقی ارتباط دارد و با استهلاك کالا یا دیگر اقلام هزینۀ غیرنقد سر و کاري ندارد.

صورت جریان نقدینگی را م ی توان براي هر دورة زمانی تهیه کرد. پیشنهاد می شود که این کار را در سال مالی کسب و کار خود انجام دهید. باید آنرا بر

مبناي ماهیانه براي سال بعدي تهیه کرده و حداقل به صورت فصلی آنرا اصلاح کنید تا عملکرد دقیقی را ظرف سه ماه عملکرد قبلی نشان دهد.

به هنگام تهیۀْ صورت جریان نقدینگی تدوین چند بودجۀ مجزا مفید است. این بودجه ها به ترتیب زیر هستند:

1 بودجۀ هزینۀ فروش

2 بودجۀ هزینه هاي ثابت

3 بودجۀ هزینه هاي متغیر

دو گزارش کاري را می توان در عرضۀ گزارش جریان نقدینگی بکار برد.

منابع گزارش علمکرد نقدینگی: تمامی منابع مالی کسب و کار را شامل می شود.

میزان مبلغ نقدي که باید به ازاء گزارش عملکرد پرداخت شود: میزان موجهی که باید براي پرداخت هزینه ها و تعهدات صرف شود را مشخص می کند.

تذکر: باید در گزارش عملکرد پیش بینی هایی براي همان مقطع زمانی انجام شود (ماهیانه، فصلی یا سالیانه).

زمانیکه دو گزارش عملکرد را تهیه کردید می توانید اطلاعات را به صورت جریان نقدینگی خود انتقال دهید.

نحوه تکمیل صورت جریان نقدینگی

ستون هاي عمودي صورت جریان نقدینگی معرف 12 ماه است و در انتها جمع ستون آورده شده است. ردیف هاي افقی این صورت مقادیر مربوط به منابع هر

وجه نقد را نشان می دهند و مبلغ نقدي که باید پرداخت شود از دو گزارش عملکرد قبلی و بودجه هاي مجزا گرفته شده است.

مقادیر پیش بینی شده براي هر ماه جریان نقدینگی و جریان هاي ورودي و خروجی کسب وکار شما را در در یک دورة یک ساله نشان می دهد. از ماه اول

سیکل کاري شروع کرده و به ترتیب زیر به پیش بروید.

1 تراز نقد اولیه (شروع) را پیش بینی کنید. آزا در اولین ماه سیکل کاري وارد کنید.

2 دریافت هاي نقدي ماه اول را پیش بینی کنید.

3 براي تعیین کل پول نقد، موجود تراز نقد اولیه و دریافت هاي نقدي را جمع بزنید.

4 هزینه هاي بهرة مستقیم و غیر مستقیم ماه اول را پیش بینی کنید.

5 مبالغ مربوطه به مالیات، دارایی هاي بلندمدت و بازپرداخت هاي وام را پیش بینی کنید. همچنین مبالغی را پیش بینی کنید که باید توسط مالکین پرداخت

شود.

6 کل هزینه ها و پرداختی ها را جمع کنید. این مبلغ کل نقدینگی پرداخت شده است.

7 کل مبلغ نقد پرداختی را از کل نقدینگی موجود کسر کنید. نتایج را در تراز نقدي کسري وارد کنید. اگر نتیجه منفی است این مقدار را حتماً در داخل

پرانتز قرار دهید.

8 وام هایی که باید دریافت شود و سپرده مالی را پیش بینی کنید. به تراز نقدینگی / کسري اضافه کنید تا تراز نقدینگی نهایی بدست آید.

9 تراز نقدینگی بدست آمده را به عنوان تراز نقدینگی ماه آینده در نظر بگیرید.

10  این مراحل را در مورد ماههاي دیگر تا ماه آخر سیکل کسب وکار انجام دهید.

براي کامل کردن ستون کل به ترتیب زیر عمل کنید:

1 تراز نقدي اولیه مربوط به ماه اول را در اولین محل مربوط به ستون کل وارد کنید.

2 مقادیر ماهیانۀ هر گروه را بصورت افقی اضافه کنید و نتیجه را در گروه کل مربوطه وارد کنید.

3 ستون کل را همچون روش ماههاي مجزا محاسبه کنید. اگر در محاسبات خود دقیق باشید تراز نقد منتهی به دسامبر دقیقاً با مجموع تراز نقد پایانی برابر

خواهد بود

تذکر: اگر کار شما جدید است باید پیش بینی هاي خود را عمدتاً بر مبناي تحقیق بازار و روندهاي صنعت انجام دهید. اگر شغل و کارشما جدید نیست

می توانید از صورت هاي مالی سال هاي مالیاتی قبلی استفاده کنید.

آنالیز بودجۀ فصلی باید به صورت یک رکورد براي مقایسۀ صورت جریان نقدینگی (یا بودجه) با عملکرد حقیقی کارشما بکار رود. هدف از آن اینست که

مشخص کند آیا شما در حدود پیش بینی هاي انجام شده کار می کنید یا خیر و به شما کمک می کند تا کنترل تمامی مراحل عملیات کاري خود را حفظ

کنید. اگر آنالیز شما نشان می دهد که در برخی بخش ها از بودجه جلو افتاده اید باید با تعدیل صورت جریان نقد با کاهش برخی موارد آنرا جبران کنید. در

صورت استفادة درست صورت جریان نقدینگی، ابزار ارزشمندي در رسیدن به اهداف مالی است.

پیش بینی درآمد سه ساله :

پیش بینی درآمد سه ساله صورت پروفرماي درآمد (صورت سود و زیان) است. تفاوت موجود با صورت جریان نقدي در این است که پیش بینی سه ساله تنها

درآمد و هزینه هاي کسر کردنی را شامل می شود در حالیکه صورت جریان نقد تمامی منابع نقد و مبلغ نقدي را شامل می شود که باید پرداخت شود.

نظریات مختلفی در مورد مدت زمان مربوط به درآمد و هزینه هاي برآورد شده وجود دارد که باید آنرا بر مبناي سالیانه یا ماهیانه انجام داد. اگر این پیش بینی

درآمد به منظور کسب وام انجام شده است در مورد نیازمندي هاي ویژة وام دهنده مطالب لازم را بیاورید. اگر پیش بینی ها براي استفادة خود شما انجام

شده اند پیش بینی سه ساله با مبناي سالیانه به جاي ماهیانه پیشنهاد می شود.

منابع اطلاعات :

اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد سه ساله را می توان از صورت جریان نقد تا پیش بینی فروش و بودجه هاي منفرد آنالیز بازاریابی وکسب و کار (اگر این کار

را تازه شروع کرده اید) بدست آورد. اگر کار شما جدید نیست می توانید از صورت هاي مالی قبلی براي پیش بینی دیگر عوامل استفاده کنید. افزایش و کاهش

درآمد و هزینه ها واقع گرایانه هستند. این تغییرات باید در تمامی پیش بینی ها وارد شوند. به خاطر داشته باشید که روندهاي صنعت می توانند کاهش هایی در

درآمد و هزینه ها ایجاد کنند. یک نمونه از این حالت در صنعت کامپیوتر رخ می دهد که در آن رقابت افزایش پیدا کرده و استاندارد کردن اجزاء کاهشی در

هزینه و قیمت فروش اقلام مشخص ایجادکرده است.

آنالیز نقطه سر به سر :

نقطۀ سر به سر نقطه اي است که در آن هزینه هاي شرکت دقیقاً با فروش یا حجم خدمات آن برابر می شود. در این نقطه است که کسب و کار نه سود می کند

و نه ضرر. نقطۀ سر به سر را می توان به شکل ریاضی یا در گراف محاسبه کرد.

براي اعمال آنالیز سر به سر در عملکرد شغلی ابتدا باید دو نوع هزینه را پیش بینی کرد: هزینه هاي ثابت و هزینه هاي متغیر. هزینه هاي ثابت با فروش یا

خروجی تغییر نمی کنند. هزینه هاي متغیر به نسبت مستقیم با خروجی تغییر می کنند. هرچه حجم فروش بیشتر باشد هزینه بیشتر است.

منبع اطلاعات آنالیز سر به سر

تمامی مقادیر را می توان از پیش بینی سه ساله بدست آورد. در واقع اکنون باید ببینید که هر سند مالی در طرح تجاري شما بر مبناي آنچه قبلاً گفته شد

تهیه می شود.

محاسبه نقطه سربسر:

رویکرد ریاضی

مثالی از محاسبه نقطه سربسر با بکارگیري فرمولهاي ریاضی در زیر نشان شده است :

( نقطه سربسر فروشها = هزینه هاي ثابت + (هزینه هاي متغیر – 1

اصطلاحات بکار رفته :

نقطه سربسر فروش = حجم فروش در نقطه سربسر

هزینه هاي مستقیم = مخارج مستقیم ، استهلاك ، بهره ها

هزینه هاي متغیر = هزینه فروش ها و مخارج متغیر

درآمدهاي فروش = درآمد ناشی از فروش کالا یا خدمات

صورت هاي عملکرد حقیقی :

صورت هاي عملکرد حقیقی صورت هاي مالی هستند که فعالیت کسب و کار شما را در گذشته نشان می دهند. اگر کار جدیدي را آغاز کرده اید هیچ سابقۀ

کاري ندارید بخش مالی شما با صورت هاي پیش بینی شده و سابقۀ مالی شخصی پایان می یابد. در غیر اینصورت به صورت هاي عملکرد حقیقی زیر نیاز دارید:

ترازنامه :

صورت سود و زیان

سابقۀ مالی یا کاربرد وام

ترازنامه

ترازنامه صورت مالی است که معمولاً در موقع بستن یک دوره حسابداري تهیه می شود و وضعیت مالی کسب و کار را در یک تاریخ مشخص نشان می دهد و

تصویري از وضعیت مالی شرکت شما در یک زمان مشخص را بدست می دهد. با تهیه منظم این صورت می توانید روندهاي موجود در وضعیت مالی را

مشخص و تجزیه تحلیل کرده و اصلاحات لازم را در زمان مناسب انجام دهید.

طبقه بندي ها :

تمامی ترازنامه ها باید داراي سه دسته باشند: دارایی، بدهی و ارزش خالص و این گروهها با سیستمی به نام اصول حسابرسی پذیرفته شده مشخص شده اند.

این سه از آن نظر مرتبط هستند که در هر زمان دارائی شرکت با کل سهام سرمایه گذاران و مالکین برابر است.

دارایی ها = هرچیزي که که کسب وکار شما دارد و ارزش پولی دارد.

بدهی ها = بدهی هاي کسب وکار شما به هر کدام از طلبکاران خود

ارزش خالص (سرمایه) = مقداري برابر با سرمایۀ مالکین را گویند.

رابطۀ میان این عبارات از فرمول زیر نشان داده می شود:

دارایی ها = بدهی ها + ارزش خالص

بدین ترتیب روشن می شود که اگر کسب وکار دارایی بیش از بدهی خود به طلبکاران داشته باشد ارزش خالص آن مقداري مثبت و در صورت داشتن بدهی

بیش از دارایی ارزش خالص آن منفی است.

شکل (فرمت) :

ترازنامه باید فرمت قابل قبولی داشته باشد. در این صورت هرکس که با ترازنامه در ارتباط باشد می تواند آنرا تفسیر کند. تمامی دارایی ها را می توان بر طبق

عناوین زیر تقسیم بندي کرد:

دارائی هاي جاري: دارایی هایی که ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه قابل تبدیل به نقد هستند.

سرمایه گذاري مالی بلندمدت: موجودي (سهام)، اوراق قرضه و حساب هاي پس انداز ویژه که باید حداقل براي یک سال نگهداري شود.

دارایی هاي ثابت: دارائیهاي کسب وکار که براي فروش مجدد در نظر گرفته نشده اند (زمین، ساختمان، تجهیزات، اتومبیل و غیره).

بدهی ها به بدهی هاي جاري و بلندمدت تقسیم می شوند:

بدهی هاي جاري: بدهی هاي قابل پرداخت در یک سیکل عملکرد

بدهی هاي بلندمدت:تراز شاخص منهاي بدهی جاري(مانندرهن،وسائط نقلیه)

ارزش خالص بر طبق ساختار قانونی کسب وکار مستند می شود:

سرمایه: سرمایۀ اصلی هر مالک به اضافۀ درآمد بعد از کناره گیري

شرکت (همکاري): مجموع سرمایه گذاري مالکین یا سهامداران به اضافۀ درآمد حاصله بعد از پرداخت سود سهام

صورت درآمد (سود وزیان) :

صورت درآمد (سود و زیان) فعالیت مالی کار شما را در یک مقطع زمانی معمولاً سال مالیاتی نشان می دهد. برخلاف ترازنامه که تصویري از کسب وکار شما

در یک زمان مشخص را به دست می دهد این صورت را می توان به تصویر متحرك تشبیه کرد که آنچه را که در یک مقطع زمانی در کسب وکار شما رخ

می دهد نشان خواهد داد. صورت درآمد ابزار ارزشمندي براي ارزیابی کسب وکار شما است. شما می توانید با استفاده از آن نقاط ضعف عملکرد خود را

مشخص کرده و روشهاي کارآمدتر کردن فعالیت و افزایش سود خود را برنامه ریزي کنید. به عنوان نمونه ممکن است متوجه شوید که تبلیغات انجام شده در

ماه خاصی تاثیر زیادي در افزایش فروش شما نداشته است. در سال بعد می توانید با استفاده از این نتایج ودر زمان هاي افزایش خرید مشتري به شکل

موثرتري تبلیغات کنید. همچنین می توانید براي مشخص کردن ماههاي داراي بیشترین حجم فروش و برنامه ریزي موجودي از صورت درآمد استفاده کنید.

مقایسۀ صورت هاي وضعیت چندسال تصویر بهتري از روندهاي کسب وکار شما بدست می دهد. استفاده از این ابزار را در زمان برنامه ریزي تاکتیک هاي خود

کم ارزش تلقی نکنید.

صورت درآمد نشان می دهد که پول شما از کجا آمده در کجا مصرف شده است. باید این صورت را در پایان سال مالی و در زمان پایان هر ماه کاري تهیه

کنید. تمامی صورت هاي سود و زیان داراي ترازهاي حساب درآمد و هزینه هستند و دارائی ها، بدهی ها و اطلاعات سرمایه مقادیر مربوط به ترازنامه را به

دست می دهند.

در پایان هر سال حساب هاي دفتر معین محاسبه و بسته می شوند. ترازهاي حساب هاي عایدي و هزینه باید به صورت سود و زیان منتقل شوند.

صورت سود و زیان باید داراي اجزاي ذکر شده ذیل باشد:

درآمد :

 فروش خالص

 هزینۀ کالاهاي فروخته شده

 سود ناخالص

هزینه ها:

 هزینه هاي فروش

 هزینه هاي اجرایی

هزینه هاي کلی:

 درآمد حاصل از عملیات

 سایر درآمدها

 سایر هزینه ها

سود خالص قبل از کسر مالیات

مالیات بر درآمد

سود خالص بعد از کسر مالیات

سابقه مالی کسب و کار :

سابقۀ مالی آخرین صورت مالی موردنیاز در طرح تجاري شما است و خلاصه اي از اطلاعات مالی مربوط به شرکت از زمان شروع تا کنون است.

اگر کسب وکار شما جدید است تنها پیش بینی هاي کسب و کار را در اختیار دارید. اگر براي دریافت وام اقدام می کنید وام دهنده به ترازنامۀ شخصی شما نیاز

دارد. این ترازنامه از آن نظر مفید است که نحوة انجام کار و فعالیت شما و همچنین امکان موفقیت شما در این کار را به وام دهنده نشان می دهد.

اگر براي درخواست وام از طرح تجاري خود استفاده می کنید سابقۀ مالی و کاربرد وام شما یکسان هستند. این سند باید در آخر تهیه شود اما در بخش مالی

طرح شما باید در بخش اول قرار گیرد. وقتی براي دریافت وام اقدام می کنید مؤسسه وام دهنده (بررسی کننده) درخواستی براي شما تهیه می کند. این فرمت

ممکنست متفاوت باشد. وقتی درخواست وام خود را دریافت می کنید آنرا بررسی کرده و نحوة پاسخ دادن به هر سوال را مطالعه کنید. به همۀ سوال ها پاسخ

دهید و اطلاعات خود را تا حد ممکن دقیق ارائه کنید.

همانطوریکه سابقۀ مالی کسب وکار خود را تکمیل می کنید باید بلافاصله مشخص شود که چرا این آخرین سند مالی است که تکمیل می کنید. کل اطلاعات

موردنیاز باید در بخش هاي قبلی طرح شما تدوین شده باشند. فهرستی از اطلاعات موجود در سابقهء مالی همراه با منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت

کمک کردن به شما آورده شده است:

دارایی ها، بدهی ها و ارزش خالص: باید این سه را در ترازنامه تشخیص دهید. به ترازنامۀ خود رجوع کنید.

بدهی هاي احتمالی: بدهی هایی که ممکنست در آینده ایجاد شوند.

جزئیات موجودي: اطلاعات مربوط به موجودي شما است. همچنین باید خلاصه اي از سیاست هاي جاري و روش ارزیابی خود را در طرح وارد کنید.

صورت درآمد: اطلاعات عایدي و هزینه را دربردارد. باتوجه به مقطع زمانی مربوطه اطلاعات را از جدیدترین صورت سود و زیان بدست می آورید.

املاك منقول، سهام و اوراق قرضه: به بخش کسب و کار در طرح تجاري خود رجوع کنید. براي دریافت اطلاعات جامع تر باید سوابق سرمایه گذاري خود را

مرور کنید.

سرمایه، مشارکت یا اطلاعات همکاري (شرکتی): در کل سه برنامۀ مجزا در مورد سابقۀ مالی وجود دارد که هر کدام به یک شکل از ساختار قانونی مربوط

می شود. باید فرم متناسب با خود را پر کنید. در بخش کسب و کار دو بخش دارید که به عنوان منبع این اطلاعات به کار می روند: ساختار قانونی و مدیریت.

اسناد شما برخی اطلاعات مورد نیاز را در بر می گیرند.

اطلاعات ممیزي: به قسمت سوابق در بخش کسب و کار رجوع کنید. ممکنست سؤال هایی در مورد دیگر قرض دهنده ها، درخواست اعتبار، حسابرس دفاتر

خود و آخرین حسابرسی انجام شده از شما بپرسند.

قرار گرفتن پوشش بیمه: در اینجا شما باید جزئیات مربوط به میزان حق بیمه و بیمه هاي مختلف را ارائه کنید.

خلاصه

اسناد مالی ذکر شده در این بخش براي کاربرد شخصی شما و وام دهنده کافی هستند. برخی وام دهنده ها به همۀ این اسناد نیاز ندارند و برخی اسناد دیگري

را مطالبه می کنند. مطلب مهم در تکمیل و تهیۀ گزارش مالی آنست که اطلاعات باید دقیق باشند و شما باید اسناد وسوابقی براي تائید مقادیر ارائه شده

داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که می توانید از اطلاعات طرح تجاري خود براي کمک کردن به وام دهنده و خود استفاده کنید. اسناد مالی تهیه شده در این قسمت در

ارزیابی شما باارزش هستند و فاکتور تعیین کننده اي در موفقیت کسب و کار شما خواهند بود.

اسناد پشتیبانی

حال که چهارچوب اصلی طرح تجاري را تهیه کردید به بخش مجزائی براي سوابق دیگر که باید در طرح تجاري گنجانیده شوند نیاز دارید. اسناد

حمایت کننده سوابقی هستند که صورت ها و تصمیم هاي اتخاد شده در سه بخش اصلی طرح را حمایت می کنند. با تکمیل سه بخش اول بهتر است فهرستی

از اسناد مربوطه تهیه کنید. به عنوان مثال بحث مربوط به محل کسب و کار باید نیاز به مطالعات آماري، نقشه هاي مربوط به محل، مطالعات محلی،

اجاره نامه، … را نشان می دهد.

اگر به دنبال وام براي خرید تجهیزات هستید اسناد شما باید توافق نامه هاي خرید تجهیزات یا قراردادهاي اجاره را شامل شود. با فهرست کردن این اقلام

وقتی به این بخش می رسید فهرست کاملی در اختیار خواهید داشت و آمادگی دارید تا آنها را با ترتیب منطقی مرتب کرده و موارد جدید را به آنها اضافه

کنید.

در زیر چند سند ذکر می شوند که باید به لیست خود اضافه کنید:

شرح حال شخصی

اگر تنها سرمایه گذار هستید شرح حال خود را ضمیمه کنیدو اگر کسب و کار شما مشارکتی است شرح حال هر شریک را نیز ضمیمه کنید. شرح حال نباید

خیلی طولانی باشد و ترجیحاً باید یک صفحه باشد (به منظورسهولت خواندن). اطلاعات زیر را در آن وارد کنید:

 سابقۀ کار: نام کارفرماها و تاریخ اشتغال آنان از آخر به اول را لیست کنید. وظائف و مسئولیت ها را نیز در آنها وارد کنید.

 تحصیلات: نام مدارس و تاریخ تحصیل، مدرك اخذ شده و رشته

 مدارك تخصصی

 مهارت هاي ویژه مثل ارتباط خوب با دیگران، توانایی تشخیص، تمایل به خطر کردن و غیره

صورت مالی شخصی

مالک باید صورت دارایی ها و بدهی هاي شخصی را ضمیمه کند. این اطلاعات را می توانید به شکل ترازنامه تهیه کنید. از همان فرمت استفاده کرده و تمامی

دارائی ها و بدهی ها را براي تعیین ارزش خالص ذکر کنید. اگر کسب و کار شما جدید است صورت مالی شما بخشی از سند مالی خواهد بود و ممکنست به

شکل استاندارد عرضه شده توسط وام دهنده باشد.

گزارش، اعتبارات

درجه بندي اعتبار بر دو نوع است. تجاري و شخصی. می توانید از عرضه کننده یا عمده فروش خود بخواهید اعتبارنامه اي به شما بدهد. درجه و رتبۀ اعتبار را

می توانید از مؤسسات اعتباري، بانکها و شرکت هائی که با آنها بر مبنایی غیر از نقد معامله می کنید تهیه و دریافت نمائید.

نسخه هاي اجاره نامه

تمامی قراردادهاي اجارة معتبر شرکت و مؤسسه اجاره دهنده را ضمیمه کنید. (مثل قرارداد اجارة ملک، تجهیزات، اتومبیل و غیره)

معرفی نامه

به نامۀ معرفی شما به عنوان فرد داراي اعتبار و حسن شهرت اطلاق می گردد. دو نوع معرفی نامه وجود دارد: معرفی نامۀ کاري یا معرفی نامه اي که توسط

عرضه کننده ها و مشتریان تهیه شده و معرفی نامۀ شخصی یا معرفی نامه اي که توسط فردي تهیه شده که می تواند مهارتهاي کاري شما را ارزیابی کند.

قراردادها

شامل تمامی قراردادهاي کاري تکمیل (اجراء) شده یا در دست اجراء مثل قرارداد وام، قرارداد خرید تجهیزات، قرارداد خرید خودرو، قرارداد خدمات و

نگهداري و غیره است .

اسناد قانونی

شامل تمامی اسناد قانونی مربوط به کسب و کار شما مثل قرارداد همکاري، حق کپی رایت، نشان تجاري، حق اختراع، بیمه، مالیکت اموال و خودرو و غیره

می باشد.

اسناد متفرقه

تمامی اسنادي که در بخش بازاریابی و کسب و کار طرح تجاري ذکر شده اند، مثل سوابق مربوط به انتخاب محل. وام دهنده اي که به اطلاعات مربوط به محل

علاقمند است طرح محل یا موقعیت را در اسناد شما یافته و مطالعات آماري، نقشه ها، مطالعات محلی مربوط به میزان جرم و درآمد شما را ارزیابی خواهد

کرد.

توضیح: لزومی ندارد در هر نسخه از طرح تجاري خود کپی تمامی اسناد را ضمیمه کنید. تنها اطلاعاتی را به طرح تجاري اضافه کنید که فکر می کنید

وام دهنده به آن نیاز دارد. سایر اطلاعات را نزد خود نگاه دارید تا در صورت درخواست وام دهنده در اختیار وي قرار دهید.

لایک : 10
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105