• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

روش هاي مختلف پیش بینی تقاضاي محصول

1- روش روند گذشته یا تداوم روند قبلی

در این روش با فرض این که روند تغییر پارامتر موردنظر درآینده، مشابه روند سالهاي گذشته خواهد بود، از رشد متوسط سالهاي قبل جهت پیش بینی

میزان پارامتر استفاده می شود. مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن می باشد، اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشت که در بسیاري از موارد،

صرف استناد به روند سالهاي گذشته می تواند گمراه کننده باشد. زیرا تغییرات و تحولات تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه اي و تحولات جمعیتی باعث تأثیر

در روند تغییر پارامتر مورد نظر خواهد شد.

2- روش سطح مصرف یا مصرف سرانه

در این روش که بطور عمده جهت پیش بینی تقاضاي محصول در سالهاي آتی استفاده می شود، متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سالهاي گذشته محاسبه

می شود. پیش بینی تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد سرانه و نرخ رشد جمعیت بدست می آید.

Xn = A (1 + P)n C (1 + R) n

که در آن:

جمعیت کنونی A

نرخ رشد جمعیت P

سال مورد محاسبه n

مصرف سرانه در سال پایه C

نرخ رشد مصرف سرانه R

تقاضا X

روش فوق زمانی استفاده می شود که امکان استناد به شاخص مصرف سرانه در مطالعه وجود داشته باشد.

روش ضریب مصرف

این روش پیش بینی تقاضا براي کالاهاي واسطه اي که از آنها براي تولید کالاي دیگر استفاده می شود، مناسب می باشد. بطوري که با در اختیار داشتن

ضریب مصرف محصول مورد بررسی در بخش هاي مصرف کننده محصول و پیش بینی تولید کالایی که از محصول مورد بررسی استفاده می نماید می توان

به تقاضاي محصول مورد بررسی دست یافت. روش فوق در مواردي که امکان تعیین ضریب مصرف محصول فراهم باشد و همچنین امکان پیش بینی تولید

کالاي مصرف کننده محصول در سالهاي آینده فراهم باشد، مناسب می باشد.

4- فرایند مارکو

در این روش با استفاده از نظرسنجی، براي کالاهاي جدید یا نوع خاصی از کالاهاي موجود که نیازمند بررسی رفتار مصرف کنندگان محصول اعم از افراد یا

گروههاي درآمدي و یا صنایع مصرف کننده محصول واسطه اي می باشد می توان از روش فرایند مارکو استفاده کرد. در این روش از طریق پرسشنامه،

مطالعه میدانی و یا مصاحبه می توان به نظر سنجی پیرامون تقاضاي کالاي مورد بررسی پرداخت.

5- روش روند متغیر

در این روش به دلایل تغییر در شرایط اقتصادي و اجتماعی و نیز تحول الگوهاي مصرفی ناشی از آنها، بررسی روند تغییرات مصرف یک کالاي معین

برحسب مورد در ارتباط با تغییر درآمد ملی (یادرآمد سرانه) و یا هریک از اجزاي تشکیل دهنده آن نظیر سرمایه گذاري ملی (دولتی، خصوصی) مصرف ملی

(دولتی، خصوصی) و ... و یا اعتبارات خاص برنامه اي و بودجه خانوار انجام می شود. مقادیر پیش بینی شده براي درآمد ملی و یا هرکدام از پارامترهاي فوق

را به ترتیب از گزارش هاي مربوط به برنامه هاي عمرانی بودجه دولت، بانک مرکزي و سایر سازمان هاي ذیربط دولتی و ملی می توان تهیه نمود.

در این روش براي تحلیل ارتباط و مقایسه بین روند مصرف کلاي مورد بررسی یا روند تغییرات درآمد ملی و یا هر پارامتر دیگر و طریق تناسب ساده و با

رابطه همبستگی(Regression) استفاده می شود. در روش تناسب ساده چون میزان روند تغییرات مصرف کالا و روند تغییر پارامتر انتخابی در دوره 

گذشته معلوم هستند لذا با معلوم بودن روند آینده پارامتر انتخابی، میزان روند تغییرات مصرف کالا در آینده برآورد خواهد شد. از رقم بدست آمده به همان

شکلی که در روش قبلی ذکر شد براي پیش بینی میزان تقاضاي محصول در آینده استفاده می شود.

بررسی میزان تولیدات محصول شامل گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت هایی است که درحال حاضر درحال ارائه این محصول می باشند و

در حالت کلی بعنوان رقیب محسوب می گردند. پس از تعیین میزان عرضه محصول که برابر تولید باضافه واردات می باشد بایستی آمار و ارقام مربوط به

شرکت ها و یا جمعیت مصرف کننده محصول مورد نظر بررسی و ارائه گردد تا از مقایسه میزان عرضه و تقاضاي محصول، تعیین گردد که آیا محصول

تولیدي داراي بازارمصرف می باشد و یا خیر؟

درصورت اشباء بازار داخل کشور جهت ارائه محصول که نشانگر حضورتعداد زیادي از شرکت هاي مشابه و یا عدم وجود بازار مصرف داخلی می باشد بایستی

به صادرات محصول مورد نظر توجه داشت که براین اساس لازم است تا مطالعات بازار در سطح گسترده تري (جهانی) بررسی گردد. همچنین درصورت اشباء

بازارجهانی و وجود رقباي بین المللی متعدد، تنها راه ممکن جهت حضور در این بازار تولید محصول با کیفیت بسیار بالا و قیمت پایین و انجام فعالیات هاي

بازرگانی و تبلیغاتی در سطحی بسیار گسترده می باشد.

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105