• 021-76220388
 • kavoshmo.bs@gmail.com
 • تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165 - ساختمان فناوران - ط اول- واحد 105

بخش هاي مختلف یک طرح توجیهی

بخش اول - مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه هاي مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده براي طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم - توجیه پذیري فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد

استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم - تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص هاي مختلف مالی و سودآوري طرح با استفاده

از اطلاعات بخش هاي قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهاي اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن

شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجراي طرح تصمیم گیري می شود.

نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیري هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن داراي محصولات یا

خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجراي آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از

شناسایی بازارهاي مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردي که در مطالعات بازار

طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهاي مختلف در کشور و همچنین پیش

بینی این موارد در طی سالهاي آتی می باشد.

پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی هاي انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت

مورد بررسی صورت می پذیرد. روش هاي مختلفی براي پیش بینی تقاضا در سالهاي آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زیر می

باشد.

1. نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه اي، سرمایه اي بودن

2. آمار و اطلاعات در دسترس

لایک : 5
 • ارتباط با ما

  • موبایل: 09904260060
  • تلفن: 76220388-021
  • تلفکس: 76220590-021
  • ایمیل: kavoshmo.bs@gmail.com
  • آدرس پستی: تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- خ دانش 4- پلاک 165- ساختمان فناوران- ط 1- واحد 105